gemiusAudience je základom pre plánovanie online kampaní na slovenskom trhu.

Prínosy štúdie gemiusAdHoc

Internet je jediným médiom, ktoré umožňuje rýchlo získať informácie o otázkach, ktoré nás zaujímajú. Povaha tohto média je taká, že môžeme implementovať zmeny a okamžite pozorovať ich dopad v reálnom čase. Kvantitatívna štúdia gemiusAdHoc poskytuje hodnotné poznatky o rôznych socio-demografických skupinách veľmi promptne a za nízkych nákladov.

Online prieskum je efektívnejší z hľadiska nákladov ako tradičné offline metódy. Potreba stoviek prieskumných formulárov alebo zástupov zamestnancov telefónneho centra je tým eliminovaná. Toto umožňuje klientom ušetriť peniaze i čas.

Populácia používajúca internet sa vyznačuje neustálym a rýchlym rastom, pričom sa tak stáva čoraz hodnotnejším segmentom pre ciele mnohých spoločností. Prieskum gemiusAdHoc predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob merania názorov týchto zákazníkov. Prieskum gemiusAdHoc meria spektrum rôznych otázok v závislosti od súčasných potrieb klienta.

Ďalšie informácie o štúdii gemiusAdHoc môžete získať na adrese kontakt@gemius.sk.