Page123

Metodika gemiusAudience

Vývoj gemiusAudience

Počas uplynulých 6 rokov vykonal Gemius všetky možné typy online prieskumov – od analýzy log súboru až po klasický monitoring (nábor cez telefonický rozhovor s podporou počítača (CATI)) panelov domácností. Na základe týchto skúseností Gemius vyvinul, otestoval a implementoval metodiku gemiusAudience po celej Východnej Európe a zožal veľký úspech.

Nikto nevyvinul prakticky fungujúcu „čistú” metódu merania počtu užívateľov pre online meranie počtu užívateľov. Každá z týchto oddelených online prieskumných techník, ktoré boli vyvinuté majú rôzne značné obmedzenia. Tieto obmedzenia – na základe skúseností spoločnosti Gemius S.A. vo Východnej Európe a potvrdené v početných metodických prácach dostupných od organizácií ESOMAR a ARF – sú známe po celom trhu.

Riešenie obmedzení „čistých” metodických prístupov si vyžaduje integráciu viacerých prieskumných metód. V októbri 2005 tento cieľ úspešne dosiahlo len zopár spoločností na celom svete. Gemius realizuje integrované meranie počtu online užívateľov od roku 2002 za použitia prístupu gemiusAudience.

Prístup gemiusAudience sleduje jednu z dvoch ciest: pop-up panel alebo softvérový panel.

Ako je znázornené vyššie – tieto dve metodiky nezávisle vykazujú údaje, ktoré sú navzájom konzistentné – čo vedie klientov spoločnosti Gemius k presvedčeniu, že sú v konečnom dôsledku zameniteľné. Niekoľko trhov, kde gemiusAudience začal s pop-up panelom prešlo odvtedy na softvérový panel prostredníctvom hladkého transformačného procesu.

V prípade záujmu o viac informácií o metodike gemiusAudience nás kontaktujte.

Metodika gemiusAudience: Prístup Pop-up panel

gemiusAudience: prístup Pop-up panel integruje niekoľko prieskumných komponentov s cieľom vygenerovať údaje pre mediálne plánovanie:

  • gemiusTraffic – site-centric” systém merania na strane webovej stránky (zbiera údaje o používaní a návštevnosti).
  • Pop-up dotazníkypop-up dotazníky zobrazujúce sa náhodnej vzorke internetových užívateľov, ktorí navštívia zúčastňujúce sa webové stránky (zbiera socio-demografické údaje a/alebo údaje o produktoch/životnom štýle).
  • Offline štrukturálny prieskum – nezávislý prieskum realizovaný na pravidelnej báze za použitia offline metód (popisuje demografické údaje o populácii internetových užívateľov).

Systém gemiusTraffic, ktorý používa údaje na strane webovej stránky, zbiera údaje o návštevnosti/používaní za všetkých internetových užívateľov, ktorí navštívia zúčastňujúce sa webové stránky. V rámci týchto údajov zbiera Gemius aj údaje o návštevnosti/používaní údajov za tých internetových užívateľov, ktorí navštívili zúčastňujúce sa webové stránky a vyplnili pop-up dotazníky.

Tieto pop-up dotazníky sú zobrazované náhodnej vzorke internetových užívateľov, ktorí navštívia zúčastňujúce sa webové stránky. Platforma kontroluje frekvenciu zobrazení, neopakovanie zobrazení a rozloženie zobrazení v čase a vo vzťahu k užívateľom. Za účelom odhadnutia zásahu Gemius odstráni pochybnosti spôsobené vymazaním cookie a zabezpečuje, aby boli odhady návštevnosti v gemiusAudience presné a konzistentné s nástrojmi na prieskum stránky.

Konečným výsledkom sú údaje pre mediálne plánovanie na základe vzorky 20 – 50 tisíc respondentov, podrobne popisujúce všetky zúčastňujúce sa webové stránky. Údaje sú zverejňované raz mesačne a vykazovanie je možné za obdobie jedného mesiaca alebo jedného týždňa.

Kľúčový rozdiel medzi prístupom pop-up panel a softvérovým prístupom spočíva vo vykazovaných webových stránkach: pop-up panel môže vykazovať údaje len o zúčastňujúcich sa webových stránkach. Softvérový panel môže vykazovať údaje o všetkých webových stránkach (či sa rozhodnú zúčastniť alebo nie).

Keďže si pop-up panel nevyžaduje dlhodobú zhodu štruktúry panelistov s offline prieskumom, nevyžaduje si nákladné investície alebo administráciu panelu (toto umožňuje spoločnosti Gemius ponúkať prístup pop-up panel za nižších nákladov ako prístup softvérového panelu).

V prípade záujmu o ďalšie informácie o gemiusAudience nás kontaktujte.

Metodika gemiusAudience: Prístup Softvérový panel

gemiusAudience: prístup softvérový panel integruje niekoľko prieskumných komponentov s cieľom vygenerovať údaje pre mediálne plánovanie:

  • gemiusTraffic [odkaz: gemiusTraffic Global Product Page] site-centric” systém merania na strane webovej stránky (zbiera údaje o používaní a návštevnosti).
  • Pop up dotazníkypop-up dotazníky zobrazujúce sa náhodnej vzorke internetových užívateľov, ktorí navštívia zúčastňujúce sa webové stránky (zbiera socio-demografické údaje a/alebo údaje o produktoch/životnom štýle a vyberá účastníkov panelu).
  • Offline štrukturálny prieskum – nezávislý prieskum realizovaný na pravidelnej báze za použitia offline metód (popisuje demografické údaje o populácii internetových užívateľov).
  • Panelové meranie – pasívne monitorovanie používania internetu prostredníctvom softvéru nainštalovaného na počítačoch účastníkov panelu (doma a v práci).

Systém gemiusTraffic, ktorý používa údaje na strane webovej stránky, zbiera údaje o návštevnosti/používaní za všetkých internetových užívateľov, ktorí navštívia zúčastňujúce sa webové stránky. V rámci týchto údajov zbiera Gemius aj údaje o návštevnosti/používaní údajov za tých internetových užívateľov, ktorí súhlasili s účasťou na meraní za použitia panelu (prostredníctvom pop-up dotazníkov).

Tieto pop-up dotazníky sú zobrazované náhodnej vzorke internetových užívateľov, ktorí navštívia zúčastňujúce sa webové stránky. Platforma kontroluje frekvenciu zobrazení, neopakovanie zobrazení a rozloženie zobrazení v čase a vo vzťahu k užívateľom. Tieto pop-up dotazníky slúžia na zber socio-demografických údajov od jedného počítačového užívateľa a na pozvanie tohto užívateľa zúčastniť sa na meraní za použitia panelu.

Ak užívateľ s účasťou na meraní za použitia panelu súhlasí, následne si na svojom počítači nainštaluje softvér netMeter spoločnosti Gemius, ktorý bude vykazovať spoločnosti Gemius, ktoré webové stránky sú z užívateľovho počítača navštevované.

Vzorka je demograficky a behaviorálne vážená s cieľom zabezpečiť demografickú a behaviorálnu reprezentatívnosť aplikovaním štrukturálnych váh z offline štrukturálnej štúdie a za použitia údajov zo nástrojov na prieskum stránky.

Konečným výsledkom sú údaje pre mediálne plánovanie na základe panelu o veľkosti 10 – 30 tisíc účastníkov podrobne popisujúcich až do 4 000 webových stránok. Údaje sú zverejňované raz mesačne a vykazovanie je možné za obdobie jedného mesiaca alebo jedného týždňa.

Kľúčový rozdiel medzi prístupom pop-up panel a softvérovým prístupom spočíva vo vykazovaných webových stránkach: pop-up panel môže vykazovať údaje len o zúčastňujúcich sa webových stránkach. Softvérový panel môže vykazovať údaje o všetkých webových stránkach (či sa rozhodnú zúčastniť alebo nie).

Keďže je softvérový panel viac rušivý ako pop-up panel, miera odozvy býva zväčša menšia. Prístup softvérové panelu si vyžaduje implementáciu odmeňovacieho programu ako aj administráciu panelu. Tieto dve požiadavky poukazujú na fakt, že prístup softvérového panelu je vhodnejší pre väčšie trhy (trhy s väčšou populáciou ako Poľsko alebo Česká republika).

V prípade záujmu o ďalšie informácie o gemiusAudience nás kontaktujte.

Page123