Metodika gemiusEffect

Analýza efektívnosti reklamnej kampane musí prebiehať v neutrálnom, objektívnom prostredí. Každý z týchto troch modulov, ktoré sa používajú pre gemiusEffect je nezávislý, objektívny a neutrálny. Napriek tomu, že sú integrované prostredníctvom platformy gemiusTraffic, fungujú všetky tieto tri moduly za použitia odlišných metodík, aby zodpovedali ich odlišným požiadavkám.

gemiusDirectEffect

gemiusDirectEffect je realizovaný prostredníctvom „site-centric” merania za použitia vlastnej platformy spoločnosti Gemius pod názvom gemiusTraffic. Prieskum gemiusDirectEffect je zameraný na priamu reakciu na vašu online reklamnú kampaň, pričom priamo meria správanie internetových užívateľov.

Prieskum je realizovaný prostredníctvom napojenia skriptov gemiusTraffic na zverejnený reklamný formát a na webovú stránku inzerenta. Tieto skripty zbierajú údaje o každom zobrazení a pohybe internetových užívateľov. Tak získame údaje o tom, koľko krát internetový užívateľ klikol na kampaň a ako sa správal po kliknutí (alebo ak na ňu neklikol, ako sa správal).

gemiusBrandingEffect

Analýza efektívnosti značky sa realizuje prostredníctvom dotazníkov zverejnených na internete, ktoré užívatelia vypĺňajú. Dotazník je zakaždým prispôsobený cieľom konkrétnej reklamnej kampane. Výsledky dotazníkového prieskumu sa považujú za deklaratívne údaje.

Prieskum prebieha v dvoch skupinách internetových užívateľov: pred začatím kampane (predtestovacia skupina) a po ukončení kampane (posttestovacia skupina). Dotazníky sa zobrazujú obom skupinám náhodne. Dotazníky sú zobrazované pred začatím kampane a tesne po jej skončení (v závislosti od jej trvania) s cieľom zozbierať až do 1000 vyplnených dotazníkov za danú skupinu.

Prieskum sa týka služieb, na ktoré bola kampaň realizovaná. Týmto spôsobom dosiahneme efekt zásahu tej cieľovej skupiny, ktorá prišla do kontaktu s reklamou (v post teste). Internetoví užívatelia nie sú za vyplňovanie dotazníkov ničím odmeňovaní, vďaka čomu sú ich odpovede objektívne.

Analýza pozostáva z preverenia rozdielov vo vnímaní marketingovej správy medzi predtestovacou a posttestovacou skupinou.

gemiusProfileEffect

Štúdia gemiusProfileEffect je založená na štúdii gemiusAudience, ktorú realizuje spoločnosť Gemius s cieľom merať socio-demografický profil užívateľov, ktorí navštívili viac ako 350 webových stránok. Vďaka štúdii gemiusAudience si Gemius vytvoril takzvaný panel resp. skupinu internetových užívateľov, ktorí sú identifikovaní prostredníctvom používania cookies.